สังคมวิทยาศึกษาอะไร

สังคมวิทยา ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมและสถาบัน สาขาวิชาสังคมศาสตร์นี้มีขอบเขตกว้างดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ในหัวข้อที่แตกต่างกันในเชิงลึก

บางคนเป็นอาชญากรรมศาสนาครอบครัวรัฐหมวดหมู่ของเชื้อชาติและชนชั้นทางสังคมมาตรฐานของวัฒนธรรมความเชื่อร่วมกันกับกลุ่มบุคคลและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกสังคม (ฮิลล์, 2017)

วิธีหนึ่งที่จะรวมหัวข้อของการศึกษาทางสังคมวิทยาคือการระบุว่ามันศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การกระทำของมันและพฤติกรรมนี้เป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมและวัฒนธรรมในทางกลับกันมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ผ่านโครงสร้างสังคม

สังคมวิทยาเป็นสาขาการศึกษาที่วิเคราะห์และอธิบายประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตชุมชนและโลกของเรา

ในระดับบุคคลสังคมวิทยาตรวจสอบสาเหตุทางสังคมของสิ่งต่าง ๆ เช่นความรักโรแมนติกเชื้อชาติและอัตลักษณ์ทางเพศความขัดแย้งในครอบครัวพฤติกรรมที่แตกต่างอายุและความศรัทธาทางศาสนา (ASSOCIATION, 2017)

ในระดับสังคมสังคมวิทยาตรวจสอบและอธิบายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมกฎหมายความยากจนความมั่งคั่งอคติการเลือกปฏิบัติการศึกษา บริษัท ธุรกิจชุมชนเมืองและขบวนการสังคม

จากมุมมองของโลกสังคมศาสตร์สาขานี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของประชากรการย้ายถิ่นสงครามสันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคมวิทยาเน้นการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนจากวิถีชีวิตทางสังคมเพื่อระบุกุญแจที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม (Cragun & Cragun, 2006)

วิธีวิจัยทางสังคมวิทยา

วิธีการวิจัยที่ใช้โดยสังคมวิทยามีความหลากหลายเนื่องจากสามารถใช้การสังเกตเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนกลุ่มเล็ก ๆ หรือสามารถใช้การสำรวจในระดับที่ใหญ่ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของโครงสร้างทางสังคมบางอย่าง

บางครั้งสังคมวิทยาสามารถวิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ข้อมูลที่ถูกโยนด้วยสำมะโนประชากรวิดีโอที่มีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เป็นหลักฐานการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมที่ได้จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ

วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาและทฤษฎีให้ข้อสรุปที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมที่กำหนดชีวิตมนุษย์ปัญหาของสังคมและอนาคตของโลกร่วมสมัย

โดยการทำความเข้าใจกระบวนการทางสังคมเหล่านี้เราสามารถเข้าใจพลังที่กำหนดประสบการณ์ส่วนตัวและผลกระทบที่มีต่อชีวิตเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจความเชื่อมโยงเหล่านี้ระหว่างกองกำลังทางสังคมและประสบการณ์ส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนตัวและอาชีพในสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ .

สาขาการศึกษา

สังคมวิทยานำเสนอวิธีการที่มองเห็นและเข้าใจในโลกของสังคมที่เราอาศัยอยู่และเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา

ผ่านทฤษฎีการวิเคราะห์มุมมองทฤษฎีทางสังคมและวิธีการวิจัยโดยเฉพาะสังคมวิทยาเป็นวินัยที่ขยายขีด จำกัด ของสติและวิเคราะห์ความสัมพันธ์วัฒนธรรมและสถาบันที่กำหนดชีวิตมนุษย์และประวัติศาสตร์ (Giddens & Griffiths, 2006)

ศาสนา

สังคมวิทยาของศาสนาศึกษาคริสตจักรในฐานะสถาบันทางสังคมสอบถามเกี่ยวกับที่มาการพัฒนาและรูปแบบ เขายังสนใจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของศาสนา

การศึกษา

สังคมวิทยาของการศึกษาศึกษาวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในฐานะสถาบันทางสังคมกิจกรรมหลักสูตรและนอกหลักสูตรและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสถาบันอื่น ๆ

นโยบาย

สังคมวิทยาการเมืองศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมของขบวนการและอุดมการณ์ทางการเมืองประเภทต่างๆ มันมีความสนใจในการรู้ที่มาของมันประวัติศาสตร์การพัฒนาและการทำงานภายในรัฐบาลและรัฐ

กฎหมาย

สังคมวิทยาของกฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษากลไกที่ออกแรงควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการเหนือสมาชิกของกลุ่มโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของพฤติกรรมเมื่อให้กฎและระเบียบทางสังคมที่แน่นอน

มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปัจจัยที่นำไปสู่การพัฒนากฎระเบียบเหล่านี้และประสิทธิผลของพวกเขาในสังคม

จิตวิทยาสังคม

จิตวิทยาสังคมพยายามที่จะเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากค่านิยมที่กำหนดโดยสังคม

ศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมของแต่ละบุคคลและวิธีที่เขาจะเป็นสมาชิกของสังคม นอกจากนี้ยังศึกษาปรากฏการณ์มวลชนฝูงชนและการเคลื่อนไหวทางสังคมประเภทอื่น ๆ ในกลุ่ม

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของสาขานี้คือการศึกษาการโน้มน้าวใจมวลชนโฆษณาชวนเชื่อและความคิดเห็นของประชาชน

จิตเวชศาสตร์สังคม

จิตเวชศาสตร์สังคมมีหน้าที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่เป็นระเบียบทางสังคมและส่วนบุคคล

สมมติฐานทั่วไปของเขาชี้ให้เห็นว่าสังคมส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในการสร้างความผิดปกติทางจิตหลายประเภทและพฤติกรรมต่อต้านสังคมเนื่องจากสิ่งนี้มีความรับผิดชอบในการออกแรงกดดันมากเกินไปและขัดแย้งกันในบุคคล ในกรณีนี้สังคมวิทยาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเหล่านี้

ความระส่ำระสายทางสังคม

ความระส่ำระสายทางสังคมมีหน้าที่ในการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและความผิดปกติของสังคมซึ่งรวมถึงปัญหาต่าง ๆ เช่นอาชญากรรมอาชญากรรมความยากจนการพึ่งพาอาศัยกันการเคลื่อนไหวของประชากรความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจและความชั่วร้าย

ในทุกวิชาอาชญากรรมและอาชญากรรมเป็นวิชาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและได้รับการจัดการในสาขาวิชาเฉพาะทางสังคมศาสตร์หรือที่เรียกว่าอาชญวิทยา

ความสัมพันธ์ทางสังคม

ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของสังคมวิทยาเนื่องจากนี่คือปัญหาที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนโดยคำนึงถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางเชื้อชาติและจริยธรรมของแต่ละกลุ่ม

ประวัติศาสตร์

สังคมวิทยาของประวัติศาสตร์มีหน้าที่ในการศึกษาที่มาของเหตุการณ์บางอย่างและกลุ่มสังคม

คนอื่น ๆ

สาขาอื่นที่ศึกษาด้านสังคมวิทยาคือเศรษฐศาสตร์, วิถีชีวิตเมือง, ประชากรศาสตร์, ความรู้, ประชากรศาสตร์, อุตสาหกรรมและวรรณกรรม, และอื่น ๆ (TyroCity, 2013)