ความรับผิดชอบทางจริยธรรม: ความหมายตัวอย่าง

ความรับผิดชอบทางจริยธรรม คือการปฏิบัติตามข้อตกลงโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและให้ความเคารพในสาขาหรืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อรับประกันการทำงานที่ถูกต้องของผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำที่จะดำเนินการและเพื่อให้บรรลุสวัสดิการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติดังกล่าว

ด้วยวิธีนี้ความรับผิดชอบทางจริยธรรมสามารถส่งผลกระทบต่ออาชีพใด ๆ เช่นยาเศรษฐศาสตร์กฎหมายและพันธุวิศวกรรมแม้ว่าจะพบได้ในสาขาวิทยาศาสตร์ศิลปะการศึกษาและธุรกิจ

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมในด้านสิทธิมนุษยชนความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ถูกนำมาใช้เช่นกันเนื่องจากในพื้นที่เหล่านี้ยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับข้อตกลงโดยปริยายหรือข้อตกลงที่ชัดเจนและอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำ

ความหมาย

เพื่อที่จะเข้าใจความหมายของความรับผิดชอบทางจริยธรรมมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานสี่ประการ:

พฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่มีเหตุผลของมนุษย์

ในการรับผิดชอบบุคคลนั้นต้องตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตน นอกจากนี้ยังใช้กับกลุ่มคนเช่นองค์กรพัฒนาเอกชน บริษัท หรือ บริษัท

เคารพในวงสังคมและกฎหมายที่บุคคลนั้นทำงาน

ซึ่งหมายความว่าพฤติกรรมของพวกเขาไม่ควรส่งผลเสียต่อผู้อื่นและเหนือสิ่งอื่นใดไม่ควรละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมาย

บุคคลหรือนิติบุคคลจะต้องขึ้นอยู่กับหลักการของพฤติกรรมที่ดี

หลักการเหล่านี้อาจเรียกว่าจริยธรรมขึ้นอยู่กับค่านิยมทางศีลธรรม

ในหัวข้อนี้มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงว่าจริยธรรมเป็นทฤษฎีและคุณธรรมคือการปฏิบัติ ตามกฎนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่สิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมและระบบที่สร้างกฎเหล่านั้นคือจริยธรรม

ดังนั้นเมื่อคุณพิจารณาว่าความรับผิดชอบทางจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับค่านิยมทางศีลธรรมคุณตระหนักว่าผู้คนควรมีระบบจริยธรรมส่วนบุคคล นั่นคือระบบที่ช่วยให้พวกเขาค้นหาแนวทางทางจริยธรรมในการประเมินเช่นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี

ขอบเขตความรับผิดชอบ

มีพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถพิจารณาความรับผิดชอบทางจริยธรรมในหลายพื้นที่

ตัวอย่างคือให้ที่นั่งกับหญิงมีครรภ์คนพิการหรือผู้สูงอายุเนื่องจากสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการขนส่งหรือในพื้นที่สาธารณะเช่นธนาคาร

อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบทางจริยธรรมตามปกติมีพื้นที่ที่จะใช้ ดังนั้นสำหรับแต่ละกรณีอาจมีพฤติกรรมบางอย่างและปัญหาเฉพาะที่ต้องได้รับการประเมิน

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมประเภทต่างๆ

เมื่อคำนึงถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมถูกนำไปใช้ในบางพื้นที่สามารถจำแนกได้เป็น:

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมส่วนบุคคล

ที่นี่มีการคำนึงถึงจริยธรรมของแต่ละบุคคล สิ่งนี้มีความหมายตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าบุคคลนั้นมีจรรยาบรรณส่วนบุคคลที่สามารถประเมินสิ่งที่สามารถหรือไม่สามารถทำได้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีท่ามกลางตัวแปรอื่น ๆ

รหัสนี้เกิดขึ้นตลอดชีวิตของแต่ละบุคคลผ่านค่านิยมทางจริยธรรมที่ได้รับการสอนภายในครอบครัว ในศาสนา; เพื่อน การศึกษา ปรัชญา; เหตุผล ฯลฯ ซึ่งก็หมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต

แอปพลิเคชั่นนี้มีให้เห็นในทุกด้านของชีวิตของผู้คนซึ่งมันมีปฏิสัมพันธ์และในที่ที่มันอยู่

ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมทางสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีจริยธรรมนั้นเชื่อมโยงกับส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาตัดสินใจและทำนอกเหนือไปจากการตระหนักว่ามันมีผลกระทบต่อผู้อื่น

ดังนั้นทุกคนที่ถือว่าตัวเองเคารพและเคารพผู้อื่น เขาสามารถเห็นอกเห็นใจต่อปัญหาของคนอื่นเพราะเขาก็เคารพตัวเองเช่นกัน

ดังนั้นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีจริยธรรมจะไม่เลือกปฏิบัติต่อใครเพราะศาสนาเพศสภาพเศรษฐกิจ ดังนั้นมันจะต่อสู้เพื่อให้บรรลุความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมอย่างมืออาชีพ

นี่คือแนวทางและเกณฑ์ทั่วไปที่ชี้นำพฤติกรรมของบุคคลตามอาชีพของพวกเขา เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมืออาชีพ แต่ยังมีพฤติกรรมของพวกเขาด้วยความเคารพต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขา

การกระทำที่พิจารณาว่า "ขัดกับเทคนิคที่ดี" จะถูกนำมาพิจารณาเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับผู้บังคับบัญชา เกณฑ์เหล่านี้ระบุไว้ในจรรยาบรรณวิชาชีพที่เรียกว่าพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละอาชีพที่เฉพาะเจาะจง

ความรับผิดชอบต่อองค์กรหรือจริยธรรมขององค์กร

ในกรณีนี้ความรับผิดชอบตรงกับ บริษัท หรือ บริษัท เดียวกัน บริษัท หรือธุรกิจต้องการได้รับผลกำไรที่จะเติบโต อย่างไรก็ตามการค้นหาเพื่อหาผลกำไรนั้นเชื่อมโยงจากมุมมองทางจริยธรรมเพื่อช่วยเหลือโลกในเชิงบวก

นี่หมายถึงการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้ง มีความมุ่งมั่นในความปลอดภัยของคนงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พวกเขาทำงาน

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม

ในความรับผิดชอบประเภทนี้มีการรวมกันก่อนหน้านี้ทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปได้จำเป็นต้องรับผิดชอบส่วนบุคคลสังคมมืออาชีพและจริยธรรมขององค์กร

มันหมายถึงดังนั้นมโนธรรมของแต่ละบุคคลที่จะสะท้อนให้เห็นในกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบุคคลดังกล่าว เขาจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งที่เขาทำจากบ้านของเขาไปยังสถานที่ที่เขาทำงานที่ที่เขาอยู่ที่เขาศึกษาและแม้แต่ที่ที่เขาได้รับความบันเทิง

นอกจากนี้การมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมหมายถึงความมุ่งมั่นในการคิดค้นและมีส่วนร่วมในนโยบายหรือโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา

ตัวอย่าง

ตัวอย่างบางส่วนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมในชั้นเรียนที่แตกต่างกันของพวกเขาคือ:

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมส่วนบุคคล

คนที่พบกระเป๋าเอกสารที่มีเงินและเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งคืน

คนที่ได้ยินว่าพวกเขากำลังโกหกคน ๆ หนึ่งและเปิดเผยออกมา

ยอมรับความผิดพลาดของคุณเอง

ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมทางสังคม

ความมุ่งมั่นในฐานะสมาคมเพื่อความช่วยเหลือของโรงอาหารเด็ก

การยอมรับในกิจการกีฬาของบุคคลรักร่วมเพศ

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนแอที่สุดผู้ยากไร้หรือผู้ที่ต้องอพยพออกจากประเทศของตนด้วยเหตุผลทางศาสนาการเมืองหรือศาสนา

ความรับผิดชอบทางจริยธรรมอย่างมืออาชีพ

แพทย์ที่เนื่องจากคำสาบานที่เขาได้รับในอาชีพของเขาไม่ยอมรับนาเซียเซียแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นขั้วและแม้ในขณะที่ผู้ป่วยและญาติขอ

ทนายความที่ บริษัท เสนอเงินเพื่อที่จะไม่ดำเนินการตามคำพิพากษาด้านแรงงานของลูกค้าและไม่ยอมรับ

ความรับผิดชอบต่อองค์กรหรือจริยธรรมขององค์กร

ตัวอย่างนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกา ชายแอฟริกัน - อเมริกันสองคนถูกจับกุมในสตาร์บัคส์โดยไม่กินอะไรเลย เนื่องจากปฏิกิริยาของมติมหาชน - ความรับผิดชอบต่อสังคม - สตาร์บัคส์ได้ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้สึกไวต่อเชื้อชาติกับลูกค้า

คุณค่าของการทำงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามภายในองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีจริยธรรม

การประชาสัมพันธ์และการรับรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลทั้งในบ้านเช่นในโรงเรียนโบสถ์งาน ฯลฯ

ใช้จักรยานเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เมืองแทนที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์

อย่าทิ้งขยะอุตสาหกรรมและสารพิษทั้งในระดับบุคคลเช่นในกรณีของการทาสีผนังเช่นในระดับอุตสาหกรรมเช่นกรณีที่มีสารเคมีเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษโยนลงในแหล่งน้ำจืด