ลำดับชั้นของค่าคืออะไร

ลำดับชั้นของค่า คือช่วงของค่าที่สูงขึ้นและต่ำลงซึ่งเป็นระเบียบทางศีลธรรมและอุดมการณ์ของชีวิต

ลำดับของคุณค่าเหล่านี้ถกเถียงกันอย่างมากและยากที่จะกำหนดเนื่องจากถึงข้อสรุปกระบวนการนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะมันจะขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลกลุ่มการศึกษาวัฒนธรรมและสังคม

สามารถสั่งค่าจำนวนมากในลำดับชั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพวกเขาด้วยความเคารพต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวิญญาณสติปัญญาศิลปะศีลธรรมและอื่น ๆ

ค่านิยมแบ่งออกเป็นค่า infrahuman, inframoral, เศรษฐกิจ, คุณธรรมและศาสนา เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวคิดของลำดับชั้นของค่านิยมก็ควรระมัดระวังที่จะกำหนดว่าลำดับชั้นคืออะไรและอะไรคือคุณค่าโดยธรรมชาติลักษณะความสำคัญและอิทธิพลในชีวิตมนุษย์

ลำดับชั้นเป็นโครงสร้างที่มีการจัดระเบียบซึ่งมีระดับความสำคัญหรือระบบที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นหรือน้อยลงในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

คุณค่าเป็นสิ่งที่อยู่ในระดับของหมวดหมู่ตัวเองซึ่งมีอิทธิพลต่อมนุษย์ที่ให้ความหมายและสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจหรือปรับ

คุณค่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักการและทัศนคติความรู้สึกที่บุคคลมีเมื่อทำหน้าที่

ลำดับชั้นของค่าต้องการให้มนุษย์มีระบบที่ชัดเจนและกรองค่าของพวกเขาเนื่องจากพวกเขามีความรับผิดชอบในทิศทางส่วนบุคคลและสังคม แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณค่านั้นไม่เปลี่ยนรูปและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

คุณค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างเช่นในช่วงแรกของชีวิตคุณค่าที่อาจมีความสำคัญมากกว่าในบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสังคมแรงงานวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางศาสนา

ค่ามีลักษณะส่วนบุคคลแต่ละค่าจะให้ระดับความสำคัญที่คุณต้องการให้กับค่านี้หรือค่านั้นตามมุมมองทางสังคมของคุณในระบบค่า

ลักษณะของค่านิยม

ลำดับชั้นของค่าจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญสามอย่าง:

- บุคคลที่กำหนดค่าที่สำคัญที่สุดตามความต้องการความสนใจแรงบันดาลใจการฝึกอบรมสภาพส่วนตัวและสังคม

-A องค์ประกอบที่สองคือคุณภาพของมูลค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับความชอบส่วนตัว

- องค์ประกอบที่สามที่มีอิทธิพลคือสถานการณ์ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่เนื่องจากเป็นปัจจัยกำหนดในตำแหน่งและความพึงพอใจของลำดับชั้นของค่านิยม

คุณลักษณะต่อไปนี้สามารถถูกเน้นผ่านองค์ประกอบทั้งสามที่กล่าวถึงข้างต้น:

- ค่ามีสองขั้วขั้วบวกและขั้วลบว่าดีและชั่ว

- พวกเขามียศในโลกแห่งค่านิยมตั้งแต่เลวจนถึงดีเลิศ

มันมีลำดับชั้นทางสังคมคุณธรรมและจริยธรรม

- ค่าอยู่ในตัวเองคุณภาพและไม่ได้กำหนดปริมาณนั่นคือพวกเขาจะไม่สามารถวัดปริมาณได้

- พวกเขายังมีความยืดหยุ่นเพราะพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามประสบการณ์และความต้องการของแต่ละบุคคล

- ความทนทานของมันแตกต่างกันไปบางอย่างจะถาวรกว่าอย่างอื่น

ประเภทของค่า

มีความหลากหลายของค่ารวมถึง 12 หลักที่จัดเป็น: ส่วนบุคคล, ครอบครัว, สากล, วัสดุ, เศรษฐกิจ, มนุษย์, จริยธรรม, ในทางปฏิบัติ, ความงาม, สังคมวัฒนธรรม, ศีลธรรมและจิตวิญญาณ นี่คือบางส่วนที่สำคัญที่สุด:

ค่าสากล

พวกเขาเข้าใจถึงบรรทัดฐานของความสัมพันธ์และสังคมที่จัดตั้งและกำหนดโดยชุมชนในเวลาที่กำหนดและตามความต้องการเฉพาะ

ค่านิยมทางศาสนา

เป็นคนที่จัดตั้งขึ้นโดยแต่ละด้านหลักคำสอนหรือนิกายศาสนา; พวกเขาสามารถเป็นความเชื่อนอกรีตหรือบูรณาการและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

คุณค่าทางศีลธรรม

พวกเขาเป็นสิ่งที่ได้มาจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับสังคมและมีประโยชน์เมื่อตัดสินใจเพราะพวกเขาอยู่ภายใต้จริยธรรม

คุณค่าทางชีวภาพ

พวกเขาเป็นที่รู้จักกันเป็นผู้ที่เกิดจากความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เช่นอาหารสุขภาพที่อยู่อาศัยการดูแลส่วนบุคคลอื่น ๆ

คุณค่าทางเศรษฐกิจ

มันหมายถึงมูลค่าของร่างกายและความร่ำรวย; คือสิ่งที่ตรงกับวัสดุเชิงพาณิชย์สินค้าวัตถุอื่น ๆ

ค่าทางจิตวิทยา

พวกเขาเป็นคนที่สังเกตได้จากพฤติกรรมของมนุษย์

ค่าความงาม

พวกเขาเป็นคนที่มุ่งเน้นไปที่ความงามเป็นวัตถุหลักแสวงหาสมดุลฟังก์ชั่นและผลกระทบต่อภาพ

ตัวอย่างของค่านิยม

โดยคำนึงถึงคุณค่าที่ประกอบด้วยคุณภาพและที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาในชีวิตของแต่ละบุคคลตัวอย่างของค่านิยมทั่วไปจะถูกนำเสนอที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการจำแนกหรือลำดับชั้นใด ๆ แต่ช่วยให้เข้าใจการมีอยู่ของพวกเขาในชีวิตประจำวัน

- ความจริงใจ - ความซื่อสัตย์สุจริต - ออสเตรเลีย

- ความรัก - ความเคารพ - ความอดทน

- ความอ่อนน้อมถ่อมตน - ความเคารพ - ความอดทน

-Generosity -Lealty - ความรับผิดชอบ

-Perdon -Alegría -Wisdom

-Aistist -Sensitivity- ครอบครัว

-Service -Sixness -Cassassion

- ความเป็นเลิศ - สุขภาพ - ความพึงพอใจ

-Beauty -Prosperity-Success

-Autonomy -Carity -Fe

-Fortaleza -Honradez

ความสำคัญของลำดับชั้นของค่า

ความสำคัญของลำดับชั้นของค่านิยมคือความเชื่อมั่นที่กำหนดชี้แนะและชี้นำพฤติกรรมของบุคคลแรงบันดาลใจความสนใจและพฤติกรรมในสังคม

ค่านิยมเป็นรากฐานของชีวิตสังคมที่ช่วยให้การอยู่ร่วมกันของผู้คน ลำดับชั้นของคุณช่วยในการกำหนดลำดับความสำคัญ

ค่าที่สำคัญที่สุดคือค่าที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนซึ่งบ่งบอกถึงวิธีที่เราแสดงออกและมีชีวิตอยู่

ความชัดเจนคือคุณค่าและลำดับชั้นการวางแนวและความหมายของชีวิตตามวัตถุประสงค์และมุมมองที่กำหนด

การสอนความสำคัญของลำดับชั้นของค่านิยมในโรงเรียนที่บ้านและในกลุ่มสังคมตั้งแต่อายุยังน้อยสามารถนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นขององค์ประกอบและการทำงานของค่านิยมในมนุษยชาติ

การรบกวนทางการค้าผลิตภัณฑ์มาตรฐานการสื่อสารใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ผลักไสให้มีการปลูกฝังค่านิยมในทุกระดับทั้งครอบครัวและสังคมวิชาการและงาน

ลำดับของค่านิยมได้เปลี่ยนไปในหลาย ๆ กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

โลกาภิวัตน์อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคมกำลังหายไปและสร้าง 'คุณค่า' ใหม่